Przejdź do Sklepu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma GLOBAL WATER sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Daleka 7 41-253 Czeladź, NIP: 6252450289
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. 
 4. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook.

 1. Konkurs trwa od 22.03.2023 do końca dnia 31.03.2023 
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 6.04.2023 roku, zwycięzców ogłosimy za pośrednictwem naszego fanpage’a, a ze zwycięzcami skontaktujemy się poprzez wiadomości prywatne. 
 3.  Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/globalwaterpl 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: dodaniu komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe, które brzmi: Dlaczego Twoim zdaniem warto filtrować wodę? Odpowiedź ta musi znajdować się w komentarzu do posta z dnia 22.03.2023 z zadaniem konkursowym. 
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi 
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców 
 4. Najciekawsza praca konkursowa zostanie wybrana przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Organizatora w drodze głosowania. 
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook 
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest Butelka Global Water Runbott - niebieska 600 ml. 
 2. Nagrodę można odebrać osobiście pod adresem: ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź lub zostanie ona wysłana do zwycięzcy po uprzednim ustaleniu adresu wysyłki ze zwycięzcą w wiadomości prywatnej na Facebooku. 
 3. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 21.04.2023 roku, po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez
 7. Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie
 8. Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie
 10. Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@osmoza.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku - tytuł konkursu).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest GLOBAL WATER z siedzibą przy ul. Daleka 7, 41-253 Czeladź. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@globalwater.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
 3. Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku Global Water - filtry do wody.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym  wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
 4. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage Global Water - filtry do wody.
 5. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
cart